Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi Kapsamında “Yerel Yönetimler ve AUS Ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı” Gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında 03.07.2017 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında İstanbul’ da “Yerel Yönetimler ve AUS ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında 03.07.2017 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında İstanbul’ da “Yerel Yönetimler ve AUS ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 24 büyükşehir belediyesinin yaklaşık 57 ve kurum, kuruluş, özel sektörden yaklaşık 40 temsilci katılım sağlamıştır.

Çalıştayın açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç yapmıştır. Kılıç, projenin amacının ulaşım sistemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım oranını artırmak, güvenli, verimli, sürdürülebilir hareketliliği sağlamak, can ve mal kayıplarını ez aza indirmek ve çevreye duyarlı bir ulaşım ağı oluşturmak olduğunu ifade ederek sözlerine devam etmiştir. Projenin aşamaları hakkında da aşağıdaki bilgileri vermiştir.

  • Projenin 04.07.2017 tarihinde başladığı ve 260 günde tamamlanmasının hedeflendiği,
  • 01.08.2017 tarihinde Ankara da geniş katılımlı bir toplantı ile projenin başladığı duyurusunun Proje Başlangıç Toplantısı ile yapıldığı,
  • Proje kapsamında, strateji Belgesi ve Eylem Planları ile AUS Mimarisine ilişkin olarak ülke örneklerinin inceleneceği,
  • Proje kapsamında 76 kurum kuruluş ile yüz yüze bire bir görüşme yapılacak olup bugüne kadar yaklaşık olarak 20 adedi tamamlandığı,
  • Anket çalışmalarımıza ise Ekim ayı itibarı ile başlanmış olacağı,
  • Proje kapsamında 3 adet Çalıştay gerçekleştirileceği,
  • Proje sonunda bütüncül, etkin, uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2018-2020 Eylem Planı” hazırlanacağı,
  • Hazırlanan eylemlerin takibinin bir sistem (SEPSİS) üzerinden yapılacağı.

Kılıç konuşmasında, dünya genelinde kent yaşamını etkileyen en önemli konuların başında hızlı nüfus artışı geldiğini, 2015 yılı için Türkiye nüfusunun yaklaşık % 92,1’inin kentlerde yaşadığını ve ayrıca ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayıları ile 1000 kişi başına düşen otomobil oranlarının ulaşım sorunlarının hızla büyümesine neden olacak seviyelerde olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede kapasitesi yüksek, daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım isteği ve ihtiyacının karşılanmasında Yerel Yönetimlere önemli görevler düştüğünü ve Yerel Yönetimlerin ulaştırma sistemlerini planlamak, işletmek, sürdürmek ve yönetmek için Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanımını yaygın hale getirmeleri gerektiğini, böylece kaynakların daha verimli ve etkin kullanımının sağlanmış olacağını ve son olarak  Akıllı Şehirlerin Yolunun Akıllı Yollardan geçeceğini vurgulamıştır.

Ülke genelinde ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, yeni ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi veya eskileri ile ilgili çalışmalarda Bilgi Teknolojilerinin kullanım oranını arttıracak çalışmaların destekleneceğini belirtirken AUS konusunda yerli ve milli çözümler geliştirilmesinin, Ar-Ge çalışmalarının arttırılmasının öneminden bahsetmiştir.

Çalıştayın ilk günü, 10 masanın etrafında 10’ar kişinin bulunduğu moderatör eşliğinde AUS konusunda belirlenmiş 6 ana başlık çerçevesinde sorun tespiti çalışmasıyla tamamlanmıştır. İkinci gün ise belirlenmiş olan sorunlara ilişkin olarak masa başı çalışmalarında çözüm öneriler geliştirilmiştir.

Çalıştay, çalıştay sonuçlarının paylaşılması, sonraki etkinlikler konusunda bilgi verilmesi ile sona ermiştir.