Afet ve Acil Durum Haberleşmesi

Afet ve Acil Durum Haberleşmesine yönelik yapılan faaliyetler, projeler ile planlamalardaki amacımız; haberleşmenin doğal afetlerde, acil durumlarda ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve ilgili kurum/kuruluşlara arasında koordinasyonu sağlamaktır.  

Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Çalışmaları

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan “Türkiye Afet Müdahale Planı”(TAMP) 2014 yılında yürürlüğe konmuştur.

Bu planla oluşturulan 28 hizmet grubundan biri olan “Haberleşme Hizmet Grubu” kapsamında, afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan “Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı” Şubat 2015’de mülga Başbakan Yardımcılığı tarafından onaylanmıştır.

Ulusal düzey haberleşme hizmet grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

Plan her yıl Genel Müdürlüğümüz koordinesinde güncellenmektedir. (Plan 2015, 2016 ve 2017,2018 yıllarında güncellenmiştir.)

Plan kapsamındaki veriler AFAD tarafından işletilen AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi)’e girişleri yapılmaktadır.

TAMP kapsamında diğer hizmet gruplarının plan hazırlıklarına destek verilmektedir.

 “81 ilin Yerel Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Operasyon Planları”, ulusal düzeydeki planla uyumunu sağlamak amacıyla, ulusal düzey ana çözüm ortağı olan Bakanlığımızca her yıl kontrol edilmektedir. 2019 yılı için kontrol süreci devam etmektedir.

2015 ve 2018 yılları içerisinde TAMP’ın uygulanmasına yönelik AFAD tarafından düzenlenen masabaşı tatbikatına, toplantılarına ve AYDES kullanıcı eğitimlerine katılım sağlanmıştır.

Haberleşme hizmet grubunun afet öncesi, anı ve sonrasındaki süreç analizlerinin yapılmasına ve AYDES modüllerinin haberleşme hizmet grubu planı doğrultusunda geliştirilmesine yönelik AFAD koordinesinde yüklenici ve danışman firmaların yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak, destek olunmuştur.

Afet ve acil durumlar ile (sel, heyelan, göç, küçük çaplı deprem, elektrik kesintileri, vb.) olağanüstü halde haberleşme altyapılarının devamlılığının sağlanması amacıyla çözüm ortaklarıyla gerçekleştirilen koordinasyonda ulusal düzey haberleşme hizmet grubu planı 2015 yılından itibaren kullanılmaktadır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Afet sırasında daha geniş kitlelere ulaşmak ve zarar görebilirliği azaltmak amacıyla, mevcut haberleşme sistemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerekmekte ve her hangi bir olağanüstü hal ile afet ve acil durumlarda, karasal haberleşme imkânının ortadan kalkması halinde sistemin çalışabilirliğini ve hizmetin devamını sağlamak amacıyla uydu iletişim kanallarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda, afet ve acil durumlara yönelik olarak uydu çözümlerinin kullanıldığı projeleri hayata geçirdik.

723 adet Afet ve Acil Durumlara Yönelik Uydu Telefonu Alımı

Afet ve acil durumlarda karasal haberleşme sistemlerinde herhangi bir sorun oluştuğunda veya haberleşme altyapısı devre dışı kaldığında; mevcut haberleşme sistemleri servise verilene kadar, alternatif bir haberleşme imkanının sağlanabilmesine ve ilgili kurumlara arasında koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesine yönelik olarak, kamu kurum/kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet “Uydu Telefonu” 2012 yılında satın alınmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilikler, Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmış olup ihtiyaç halinde ilgili Kurumlarca kullanılmaktadır.

 

Uydu Transmisyonlu Mobil Baz İstasyonu Kurulması

Acil durumlarda (sel baskını, deprem, yol kapanması, kara ve hava taşımacılığı kazaları, çığ, kaybolma vb.) GSM kapsamının bulunmadığı coğrafi alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi ve gerektiğinde kullanılması amacıyla, 25 bölgede transmisyonu uydu üzerinden sağlanabilen Roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonları ilgili Valiliklerin sevk ve idaresinde kullanılmak üzere konuşlandırılmıştır. Söz konusu mobil baz istasyonlarının sayısı, Aralık 2014’de 40’a çıkarılmıştır. Bu mobil baz istasyonları deprem, sel, çığ vb. acil durumlarda haberleşmenin aksaması açısından sahada fiilen kullanılmaktadır.

 

Türk Kızılayı’na Acil İletişim İhtiyacı İçin Uydu Terminalleri Kurulması

Türk Kızılayı’na afet ve acil durumlarda uydu üzerinden alternatif haberleşme imkanı sağlamak amacıyla, Kızılay’ın talebi üzerine 2017 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 36 adet sabit VSAT, 13 adet mobil VSAT ve 6 adet flyaway/taşınabilir VSAT olmak üzere toplam 55 adet VSAT terminali kurulmuştur.

Kurulan VSAT terminalleri ile her türlü afet acil durumda Kızılay’ın haberleşme ihtiyaçları, mevcut altyapılar çökse bile uydu üzerinden sağlanabilmektedir.